C VID 10 đi˚u b˛n có th˝ làm đ˝ qu˙n lý 10 things you can ...- ngoài pdf xà phòng ,R a tay thư˙ng xuyên b ng xà phòng và nư c trong ít nh t 20 giây ho c r a tay b ng ch t kh trùng tay ch a c n có n ng đ˘ c n t 60% tr lên. C gng trong m˘t phòng c th và tránh xa ngư˙i khác trong nhà b n. Ngoài ra, b n nên s d ng m˘t phòng tm riêng, n˛u có th. N˛u b n cn gn ngư˙i khác trong ho c ngoài nhà, hãyC VID 10 đi˚u b˛n có th˝ làm đ˝ qu˙n lý 10 things you can ...R a tay thư˙ng xuyên b ng xà phòng và nư c trong ít nh t 20 giây ho c r a tay b ng ch t kh trùng tay ch a c n có n ng đ˘ c n t 60% tr lên. C gng trong m˘t phòng c th và tránh xa ngư˙i khác trong nhà b n. Ngoài ra, b n nên s d ng m˘t phòng tm riêng, n˛u có th. N˛u b n cn gn ngư˙i khác trong ho c ngoài nhà, hãyC VID 10 đi˚u b˛n có th˝ làm đ˝ qu˙n lý 10 things you can ...

R a tay thư˙ng xuyên b ng xà phòng và nư c trong ít nh t 20 giây ho c r a tay b ng ch t kh trùng tay ch a c n có n ng đ˘ c n t 60% tr lên. C gng trong m˘t phòng c th và tránh xa ngư˙i khác trong nhà b n. Ngoài ra, b n nên s d ng m˘t phòng tm riêng, n˛u có th. N˛u b n cn gn ngư˙i khác trong ho c ngoài nhà, hãy

Contact the supplier