Leã Sinh Nhaät Thaùnh Gioan Taåy Giaû- berapa ai menetapkan vệ sinh tay pdf ,Leã Sinh Nhaät (Ga. 1: 6-7 & Lc. 1: 17 - Nhaäp Leã) Ngaøy 24.6 Haûi Trieàu ÑK: Coù F moät ngöôøi Bb ñöôïc Thieân Chuùa F sai A7 ñeán, Dm teân F oâng laø Gio - an. C OÂng ñeán ñeå F laøm chöùng DmLeã Sinh Nhaät Thaùnh Gioan Taåy GiaûLeã Sinh Nhaät (Ga. 1: 6-7 & Lc. 1: 17 - Nhaäp Leã) Ngaøy 24.6 Haûi Trieàu ÑK: Coù F moät ngöôøi Bb ñöôïc Thieân Chuùa F sai A7 ñeán, Dm teân F oâng laø Gio - an. C OÂng ñeán ñeå F laøm chöùng Dm