.NG HOA xA .T NAM - saigonnewport.com.vn- công ty anong ang nagbebebta ng xà phòng ,Tông công ty Tân cang Sài Gòn Xin trân trong thông báo chúc danh và mâu chù ký cùa dông chí Ðai tá Pham Vän Phèn và ThtrŒng tá Võ Hoài Nam dê các cc quan, don vi trong Quân dQi; các co quan quån lý Nhà nuóc và các hãng tàu, khách hàng, dôi tác cüa Tông công ty biêt, thuân tiên quan hê công tác.