ENDING HUNGER ATA TIME CROP HUNGER WALK- bàn tay chà xát harga ,Bwóc 1: Làm wó't hai bàn tay bäng nwðc sach. Thoa xà phòng vào lòng bàn tay. Chà xát hai lòng bàn tay vói nhau. Bwóc 2: Dùng ngón tay và lòng bàn tay này cuón và xoay làn Ill'Q't tüng ngón tay cúa bàn tay kia và ngwqc lai. Bwóc 3: Dùng lòng bàn tay này chà xát chéo lên mu bàn tay kia và ngupc l?i.ENDING HUNGER ATA TIME CROP HUNGER WALKBwóc 1: Làm wó't hai bàn tay bäng nwðc sach. Thoa xà phòng vào lòng bàn tay. Chà xát hai lòng bàn tay vói nhau. Bwóc 2: Dùng ngón tay và lòng bàn tay này cuón và xoay làn Ill'Q't tüng ngón tay cúa bàn tay kia và ngwqc lai. Bwóc 3: Dùng lòng bàn tay này chà xát chéo lên mu bàn tay kia và ngupc l?i.