sinh an toàn là các - WordPress.com- vệ sinh tay anlamı nedir pdf ,huûy tb thöïc sinh, khoâng huyû baøo töû-Laøm saïch giaûm SLVK ñeán möùc cho pheùp-Theo TCVN: laøm veä sinh taåy saïch beà maët ÑT veä sinh baèng cô hoïc, neáu caàn thieát seõ keát hôïp vôùi hoùa chaát. SV haõy pha 100mL formol 5%, 10% baèng formol 36%; NaOH 10%, NaOH 1N, NaOH 0,1Nsinh an toàn là các - WordPress.comhuûy tb thöïc sinh, khoâng huyû baøo töû-Laøm saïch giaûm SLVK ñeán möùc cho pheùp-Theo TCVN: laøm veä sinh taåy saïch beà maët ÑT veä sinh baèng cô hoïc, neáu caàn thieát seõ keát hôïp vôùi hoùa chaát. SV haõy pha 100mL formol 5%, 10% baèng formol 36%; NaOH 10%, NaOH 1N, NaOH 0,1N